Disclaimer

Deze website is onderdeel van MMProjects.nl voor de promotie van de stad en omgeving van Borculo. De website is geen onderdeel van de eigenaar van Hambroekplas, Leisurelands. Content en foto’s zijn in bezit van MMProjects.nl.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hambroekplas.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hambroekplas.nl.

De op deze website getoonde informatie wordt door Hambroekplas.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hambroekplas.nl behoud zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Hambroekplas.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hambroekplas.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten diedoor gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Hambroekplas.nl.

Deze websites welke geen eigendom zijn van Hambroekplas.nl, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hambroekplas.nl.

Hoewel Hambroekplas.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hambroekplas.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Hambroekplas.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.